Ailysgrifennu

Cyflwyno testun gydag arddull penodol, e.e. byrrach, symlach, neu addas ar gyfer y we

Os dymunwch i mi ailysgrifennu, fe wna i ddilyn eich briff am sut mae’ch testun presennol angen ei addasu i weddu i’w bwrpas newydd.

Unwaith mae wedi’i ailysgrifennu, dylid yn sicr ei brawf ddarllen, ac efallai olygu’r copi hefyd. Gan mai fi fydd wedi’i ailysgrifennu, gorau oll pe bai rhywun arall yn ei brawf ddarllen a/neu’n golygu’r copi. Gallaf drefnu i isgontractio un neu’r ddwy o’r tasgau hyn os dymunwch.

Os byddwch angen cyfieithu’r hyn rydw i wedi’i ailysgrifennu i chi, gallaf isgontractio hyn hefyd, neu eich cyfeirio at gontractwr dibynadwy.

Prosiectau sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn

Adroddiad gwerthuso Treegeneration, Comisiwn Coedwigaeth

Fe wnes i ailysgrifennu adroddiad gwerthuso 14,000 o eiriau am brosiect peilot mewn ‘Saesneg clir’

Roedd Treegeneration yn brosiect peilot a fu’n darparu cynlluniau plannu coed mewn ardaloedd trefol yng ngogledd orllewin Cymru.

Roedd y Comisiwn Coedwigaeth yn teimlo bod iaith yr adroddiad gwerthuso yn rhy ‘anystwyth’ ac yn rhy academaidd, felly gofynnwyd i mi ei symleiddio a’i wneud yn haws i’w ddarllen.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru oedd corff Llywodraeth Cymru gyda chyfrifoldeb am goetiroedd a choedwigaeth; mae wedi’i ddisodli gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

What my clients say

Thanks for your hard work with this, you have done a very thorough job and have certainly raised some important points with regards to the project and its evaluation.
(Diolch am eich gwaith caled ar hwn, rydych chi wedi gwneud gwaith trylwyr iawn ac yn sicr wedi codi pwyntiau pwysig ynglŷn â’r prosiect a’i werthuso.)

Swyddog Prosiect Treegeneration

Adroddiad, Cymdeithas Tai Eryri

Lluniais adroddiad o ystadegau crai a chanlyniadau grŵp ffocws

Roedd Cymdeithas Tai Eryri wedi casglu data ystadegol o’i stoc cartrefi ‘anodd eu gwresogi’ lle’r oedd pympiau gwres ffynhonnell aer a deunydd insiwleiddio wedi’u gosod. Cynhaliwyd grwpiau ffocws gyda’r tenantiaid hefyd.

Cefais fy nghomisiynu i ysgrifennu adroddiad drafft; y cleient oedd yn cwblhau fersiwn terfynol yr adroddiad 9,000 o eiriau.

Cymdeithas dai yng Ngwynedd ac Ynys Môn oedd Cymdeithas Tai Eryri; mae bellach yn rhan o Grŵp Cynefin.

What my clients say

Hoffwn ddiolch yn arw i Sue am y holl waith trwyadl a gwerthfawr mae hi wedi gwneud, ac rwyf yn sicr bydd yr adroddiad yn help mawr i ni.

Rheolydd Mentrau Cymuned