Telerau ac amodau

***NODWCH FOD Y TELERAU AC AMODAU YMA, YN Y GYMRAEG, WEDI CAEL EU DISODLI. AM GYFNOD BYR YN YSTOD HAF 2021, TRA DISGWYL AM GYFIEITHIAD, Y TESTUN SAESNEG NEWYDD, FAN HYN, BYDD Y TESTUN TERFYNOL.***

***PLEASE NOTE THAT FOR A SHORT TIME DURING THE SUMMER OF 2021, MY TERMS AND CONDITIONS IN WELSH ARE OUT OF DATE. UNTIL A TRANSLATION IS AVAILABLE, THE ENGLISH TEXT, HERE, WILL BE THE DEFINITIVE WORDING.***

Er mwyn i ni’n dau wybod lle’r ydym yn sefyll, dylech gadarnhau eich bod yn derbyn fy nhelerau ac amodau. Os nad yw rhywbeth yn glir, holwch. Rhaid i’r unigolyn sy’n derbyn y telerau ac amodau hyn wneud hynny’n ysgrifenedig ac os yw’n eu derbyn ar ran sefydliad, fod wedi’i awdurdodi i wneud hynny.

1. Diffiniadau
Ystyr ‘darn’ a ‘darn o waith’ yw pob darn unigol o waith a gomisiynir gennych, ac ystyr ‘gwasanaeth’ yw’r driniaeth rydych chi ei angen ar gyfer eich testun, yn ôl y diffiniadau ar dudalen gwasanaethau gwefan Sue Proof. Os nad yw’r driniaeth rydych chi ei angen ar gyfer eich testun yn disgyn yn dwt o fewn cwmpas un o’r gwasanaethau rydw i’n eu cynnig, bydd angen i chi roi briff i mi ar gyfer y darn.

2. Cytuno amodau
Cyn dechrau darn o waith byddwch chi a fi’n cytuno, ac yn cadarnhau’n ysgrifenedig:

 • y gwasanaeth sydd i’w ddarparu, neu’r briff
 • y dyddiad ar gyfer cyflwyno’r darn o waith i mi (neu ddyddiadau, os bydd yn dod fesul rhan)
 • sut bydd y darn o waith yn fy nghyrraedd (h.y. ar bapur neu’n ddigidol, ac os yn ddigidol, fformat y ffeil)
 • sut bydd fy awgrymiadau ar gyfer newidiadau i’r testun yn cael eu cyflwyno i chi
 • amcangyfrif o’r amser sydd ei angen i orffen y gwaith, ar sail sampl nodweddiadol o’r testun; sylwer fod yr amserlen hon yn cynnwys yr amser a dreulir ar dasgau ategol (e.e. cymhathu’r briff ac ysgrifennu cwestiynau sy’n codi o’r darn)
 • y dyddiad(au) ar gyfer cyflwyno’r darn gorffenedig o waith i chi
 • sut y bydd y darn yn cael ei gyflwyno’n ôl i chi
 • y ffi am y darn ar ffurf dyfynbris, ac eithrio unrhyw ostyngiad y gellir ei roi ar ôl hynny
 • pa dreuliau (os o gwbl) sydd i’w talu gennych (e.e. gwasanaeth negesydd, postio, teithio i gyfarfodydd).

3. Llithriad yn yr amserlen
Os byddwch chi’n hwyr yn cyflwyno’r darn i mi i’r graddau fod hyn yn effeithio ar yr amserlen rydyn ni wedi’i threfnu, byddaf yn ymdrechu i aildrefnu’r amserlen mewn modd sy’n derbyniol i ni’n dau. Cadwaf yr hawl i ganslo’r darn os caiff ei gyflwyno i mi’n rhy hwyr i’w gwblhau heb effeithio ar waith arall.

4. Ffioedd
Unwaith y cytunir ar ffi ar gyfer darn o waith ni ellir ei drafod na’i newid ac eithrio:

 • os byddaf yn penderfynu cynnig gostyngiad i chi a chithau’n ei dderbyn
 • fod ansawdd neu safon cynnwys y testun yn ei gyfanrwydd yn sylweddol wahanol i’r sampl a roddwyd, ac os felly byddaf yn rhoi dyfynbris diwygiedig i chi (ac amserlen ddiwygiedig hefyd, o bosib), os derbyniaf y gwaith ychwanegol hwnnw
 • os byddwch yn penderfynu ymestyn cwmpas y darn, ac os felly byddaf yn cynnig dyfynbris diwygiedig i chi, os derbyniaf y gwaith ychwanegol hwnnw
 • os byddwch chi neu fi yn penderfynu canslo’r gwaith.

Os byddwch yn canslo’r gwaith, a bod mwy nag un rhan o dair wedi’i gwblhau (ar sail y nifer geiriau) cadwaf yr hawl i godi anfoneb am gyfanswm llawn y ffi a ddyfynnwyd. Os byddaf i’n canslo’r gwaith, ni fyddaf yn codi anfoneb am unrhyw waith a gwblhawyd.

5. Blaendaliadau
Os yw’r darn yn un cymharol fawr, neu ei fod yn debygol o ymestyn dros gyfnod sylweddol o amser, mynnaf flaendal o 25% o gyfanswm y dyfynbris cyn dechrau ar y gwaith.

6. Talu
Rhaid talu anfonebau o fewn 30 diwrnod gwaith o ddyddiad yr anfoneb. Cyflwynir anfonebau drwy ebost fel arfer. Nid ydw i’n codi TAW. Gellir talu mewn arian parod, gyda siec, neu drwy BACS. Nid ydw i’n derbyn taliad drwy PayPal. Rhaid talu mewn punnoedd sterling, oni bai trefniadau sy’n dderbyniol i ni’n dau wedi’u gwneud. Rhaid talu mewn punnoedd sterling, oni bai ein bod wedi cytuno i drefniadau sy’n dderbyniol i ni’n dau. Y cleient sy’n talu unrhyw ffioedd banc am drosglwyddo arian.

7. Llog ar anfonebau hwyr
Cadwaf yr hawl i hawlio llog statudol ar gyfradd o 8% yn uwch na Chyfradd Sylfaenol Banc Lloegr o’r dyddiad y mae’r ddyled yn hwyr yn unol â Deddf Hwyr-dalu Dyledion Masnach (Llog) 1998, ac i hawlio swm ychwanegol am fynd ar ôl y ddyled fel y darperir ar ei gyfer yn niwygiad 2002’r Ddeddf. Cadwaf hawlfraint y gwaith nes bydd taliad llawn wedi’i wneud.

8. Derbyn a chwynion
Rhaid cadarnhau o fewn 7 diwrnod o dderbyn darn gorffenedig o waith eich bod yn fodlon ag ef; bydd diffyg ymateb yn cael ei ddehongli fel boddhad. Os oes rheswm gennych i gwyno, gwnewch hynny o fewn 7 diwrnod o dderbyn darn gorffenedig o waith, os gwelwch yn dda. Ymdrinnir â’ch cwyn mewn modd cyfrinachol, a byddaf yn ymdrechu i’ch bodloni gyda’r datrysiad. Fel aelod o’r Chartered Institute of Editing and Proofreading (CIEP), rydw i wedi ymrwymo i God Ymarfer y gymdeithas, ac mae gan CIEP drefn gwyno. Fel aelod o’r Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru rydw i wedi ymrwymo i’w God Ymddygiad Proffesiynol.

9. Amgylchiadau anffodus neu nad oes modd eu rhagweld
Yn achos amgylchiadau anffodus sy’n effeithio arnaf i (e.e. salwch, profedigaeth), byddaf yn rhoi gwybod i chi mor fuan ag sy’n bosibl a hefyd yn ceisio cynnig darparydd gwasanaeth arall i chi. Os byddwch chi neu fi’n dioddef yn sgil digwyddiadau anghyffredin y tu hwnt i’n rheolaeth (e.e. trosedd, llifogydd, streic), gellir diddymu atebolrwydd a dyletswydd.

10. Yswiriant ac indemniad
Mae gen i yswiriant indemniad proffesiynol; darpariaethau gwrthfirws a chadw data digidol wrth gefn cadarn, a dim ond storfeydd cwmwl gydag enw da fydda i’n eu defnyddio. Fodd bynnag, chi sy’n gyfrifol am yswirio unrhyw ddeunyddiau gwreiddiol, corfforol tra byddant yn fy meddiant ac wrth iddynt gael eu symud rhyngoch chi a fi. Er y gallaf dynnu sylw at faterion cyfreithiol (os oes rhai) sy’n codi yn sgil y gwaith (e.e. enllib, atgynhyrchu deunydd hawlfraint), chi sy’n gyfrifol am y materion hyn.

11. Ildio hawl
Os na fyddaf yn arfer fy hawliau ar ryw achlysur, nid yw hyn yn golygu fy mod yn ildio fy hawliau eraill na fy hawl i orfodi fy Nhelerau ac Amodau yn y dyfodol.

12. Awdurdodaeth
Rydw i’n gweithredu o fewn y gyfraith sydd mewn grym yng Nghymru.

13. Gwrthod gwaith
Cadwaf yr hawl i wrthod ymgymryd ag unrhyw brosiect.

14. Portffolio
Cadwaf yr hawl i ddefnyddio deunydd rydw i wedi’i ysgrifennu, ei olygu, ei brawf ddarllen neu’i gyfieithu ar eich rhan yn fy mhortffolio oni fyddwch yn dweud na chaf wneud hynny. Byddwch yn darparu copi am ddim o’r gwaith a gyhoeddwyd os gofynnaf amdano. Pan gaiff gwaith ei gyhoeddi ar y we fyd-eang, byddwch yn rhoi’r URL i mi. Pan gaiff gwaith ei gyhoeddi ar fewnrwyd, byddwch yn rhoi dau allbrint o ansawdd uchel i mi os gofynnaf amdano.

15. Gwybodaeth bersonol
Ni wnaf rannu eich manylion cysylltu heb awdurdod penodol, oni bai fod rhaid imi wneud yn ôl y gyfraith.

Dilynwch y ddolen i ddarllen fy natganiad cwcis a phreifatrwydd llawn.

16. Cyfrinachedd masnachol
Ni fyddaf yn rhannu’ch gwybodaeth fasnachol gyfrinachol gydag unrhyw drydydd parti, oni bai fod y gyfraith yn mynnu hynny; fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol bod rhai o’r gwasanaethau cwmwl rwy’n eu defnyddio wedi’u lleoli y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd.

Dilynwch y ddolen i ddarllen fy natganiad cwcis a phreifatrwydd llawn.

17. Adolygiadau
O bryd i’w gilydd mae’n bosibl y byddaf yn newid fy nhelerau ac amodau drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn fodlon gydag unrhyw newidiadau. Dyddiad yr adolygiad diweddaraf: 17 Rhagfyr 2020.