Pa wasanaeth sy’n gweddu orau i’ch prosiect?

Gallai gwahanol wasanaethau fod yn berthnasol ar wahanol gamau o ddatblygu eich testun.

Rhoi sglein terfynol ar eich geiriau

Os hoffech i mi brawf ddarllen eich ysgrifennu yn Saesneg, fe wna i:

  • wirio’r sillafu, gramadeg a’r atalnodi
  • wirio cysondeb geiriau sydd eisoes wedi’u sillafu’n gywir (er enghraifft terfyniadau —ise neu —ize, a therfyniadau —t neu —ed yn Saesneg; neu gysoni southeast, south-east neu south east)
  • wirio bod priflythrennau’n cael eu defnyddio mewn modd cyson a chywir
  • wirio bod rhifau’n cael eu cyflwyno gyda chysondeb
  • wirio bod ffontiau’n cael eu defnyddio gyda chysondeb
  • wirio rhifau tudalennau
  • wirio bod dyfyniadau’n cael eu cyfeirnodi
  • wirio bod darluniau a ffigurau yn y lle iawn, ac wedi’u labelu’n gywir
  • wirio bod canllaw arddull eich mudiad yn cael ei ddefnyddio’n gywir, os oes ganddo un

Tynnu testun ynghyd ar ffurf drafft

Os dymunwch i mi olygu copi eich Saesneg i chi, fe wna i:

  • sicrhau bod y testun yn gydlynol ac yn gyson yn fewnol
  • sicrhau bod lefel yr iaith yn addas i’r gynulleidfa darged
  • sicrhau bod y testun yr hyd iawn ar gyfer y pwrpas
  • sicrhau bod rhifau tudalennau, penawdau, isbenawdau, troednodiadau, cyfeirnodau, a’r penawdau parhaus oll yn eu lle ac yn gywir
  • sicrhau bod y dudalen cynnwys yn cyd-fynd â phenawdau’r adrannau, a bod penawdau ac isbenawdau yn helpu darllenwyr i ddeall y darn
  • awgrymu mân aralleirio, i wneud yr iaith yn haws i’w deall neu er mwyn osgoi amwysedd
  • awgrymu gwelliannau strwythur, os bydd angen
  • awgrymu gwelliannau posibl ar gyfer cyfleu ffeithiau, er enghraifft, os gellid disodli darn o destun gan ddarlun neu ffigwr, neu hyperddolen i dudalen we arall
  • nodi unrhyw beth sy’n ymddangos yn aneglur
  • nodi unrhyw ran lle mae’n ymddangos bod darnau o’r testun ar goll
  • nodi unrhyw gamgymeriadau ffeithiol amlwg neu ddatganiadau amheus
  • nodi unrhyw faterion hawlfraint, moesol neu enllib
  • cynnal yr holl wiriadau a gynhwysir yn y rhestr prawf ddarllen

Cyflwyno testun gydag arddull penodol, e.e. byrrach, symlach, neu addas ar gyfer y we

Os dymunwch i mi ailysgrifennu eich Saesneg, fe wna i ddilyn eich briff am sut mae’ch testun presennol angen ei addasu i weddu i’w bwrpas newydd.

Troi gwybodaeth grai yn destun rhesymegol a llyfn

Os dymunwch i mi ysgrifennu testun neu gynnwys gwefan mewn Saesneg gan ddefnyddio gwybodaeth rydych chi eisoes wedi’i ganfod, fe wna i ddilyn eich briff ynglŷn â’r gynulleidfa darged, arddull yr iaith, arddull eich mudiad, hyd y darn ac ati.