Golygu copi

Tynnu testun ynghyd ar ffurf drafft

Os dymunwch i mi olygu copi eich Saesneg i chi, fe wna i:

 • sicrhau bod y testun yn gydlynol ac yn gyson yn fewnol
 • sicrhau bod lefel yr iaith yn addas i’r gynulleidfa darged
 • sicrhau bod y testun yr hyd iawn ar gyfer y pwrpas
 • sicrhau bod rhifau tudalennau, penawdau, isbenawdau, troednodiadau, cyfeirnodau, a’r penawdau parhaus oll yn eu lle ac yn gywir
 • sicrhau bod y dudalen cynnwys yn cyd-fynd â phenawdau’r adrannau, a bod penawdau ac isbenawdau yn helpu darllenwyr i ddeall y darn
 • awgrymu mân aralleirio, i wneud yr iaith yn haws i’w deall neu er mwyn osgoi amwysedd
 • awgrymu gwelliannau strwythur, os bydd angen
 • awgrymu gwelliannau posibl ar gyfer cyfleu ffeithiau, er enghraifft, os gellid disodli darn o destun gan ddarlun neu ffigwr, neu hyperddolen i dudalen we arall
 • nodi unrhyw beth sy’n ymddangos yn aneglur
 • nodi unrhyw ran lle mae’n ymddangos bod darnau o’r testun ar goll
 • nodi unrhyw gamgymeriadau ffeithiol amlwg neu ddatganiadau amheus
 • nodi unrhyw faterion hawlfraint, moesol neu enllib
 • cynnal yr holl wiriadau a gynhwysir yn y rhestr prawf ddarllen

Prisiau

Mae’r testun y rhan hon yn cael ei ail-ysgrifennu.

Prosiectau sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn

Adroddiad i Mantell Gwynedd

Fe wnes i olygu copi ar fersiwn Saesneg o adroddiad effaith gymdeithasol ar brosiect presgripsiwn cymdeithasol yng Ngwynedd

Pwrpas yr adroddiad oedd cyfleu’r effaith a gafodd prosiect Cyswllt Cymunedol Arfon. Cynllun presgripsiwn cymdeithasol ydyw, sy’n cysylltu cleifion â ffynonellau cefnogaeth yn y gymuned. Gan fod angen anfon yr adroddiad at Lywodraeth Cymru, nod y cleient oedd ‘gwneud yn siŵr ei fod yn gywir’.

Mantell Gwynedd yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol yng Ngwynedd.

What my clients say

Thank you for all your work, all the notes were really clear and helpful, and thank you also for doing the work so promptly. (Diolch i chi am eich holl waith, roedd y nodiadau i gyd yn hynod o glir a defnyddiol, a diolch i chi hefyd am wneud y gwaith mor brydlon.)

Rheolowr Gwerth Cymedeithasol

Adnoddau cwricwlwm, Sustrans

Fe wnes i olygu copi adnoddau cwricwlwm ar gyfer disgyblion ac athrawon

Rhan o’r dasg oedd gosod cysondeb mewnol ar y testun Saesneg, gan fod gwahanol aelodau o staff wedi ysgrifennu gwahanol rannau ohono.

Wedyn, fe wnes i drefnu cyfieithiad Cymraeg, a phrawf ddarllen y Gymraeg yn erbyn y Saesneg gwreiddiol.

Elusen trafnidiaeth gynaliadwy genedlaethol y DU yw Sustrans.

What my clients say

Many thanks for your help and for doing such a great job in a short space of time.
(Llawer o ddiolch am eich help ac am wneud gwaith mor wych mewn amser mor fyr.)

Swyddog Datblygu Rhaglen ar gyfer Addysg a Phobl Ifanc