Golygu copi

Tynnu testun ynghyd ar ffurf drafft

Os dymunwch i mi olygu copi i chi, fe wna i:

 • sicrhau bod y testun yn gydlynol ac yn gyson yn fewnol
 • sicrhau bod lefel yr iaith yn addas i’r gynulleidfa darged
 • sicrhau bod y testun yr hyd iawn ar gyfer y pwrpas
 • sicrhau bod rhifau tudalennau, penawdau, isbenawdau, troednodiadau, cyfeirnodau, a’r penawdau parhaus oll yn eu lle ac yn gywir
 • sicrhau bod y dudalen cynnwys yn cyd-fynd â phenawdau’r adrannau, a bod penawdau ac isbenawdau yn helpu darllenwyr i ddeall y darn
 • awgrymu mân aralleirio, i wneud yr iaith yn haws i’w deall neu er mwyn osgoi amwysedd
 • awgrymu gwelliannau strwythur, os bydd angen
 • awgrymu gwelliannau posibl ar gyfer cyfleu ffeithiau, er enghraifft, os gellid disodli darn o destun gan ddarlun neu ffigwr, neu hyperddolen i dudalen we arall
 • nodi unrhyw beth sy’n ymddangos yn aneglur
 • nodi unrhyw ran lle mae’n ymddangos bod darnau o’r testun ar goll
 • nodi unrhyw gamgymeriadau ffeithiol amlwg neu ddatganiadau amheus
 • nodi unrhyw faterion hawlfraint, moesol neu enllib
 • cynnal yr holl wiriadau a gynhwysir yn y rhestr prawf ddarllen

Prosiectau sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn

Adnoddau cwricwlwm, Sustrans

Fe wnes i olygu copi adnoddau cwricwlwm ar gyfer disgyblion ac athrawon.

Rhan o’r dasg oedd gosod cysondeb mewnol ar y testun Saesneg, gan fod gwahanol aelodau o staff wedi ysgrifennu gwahanol rannau ohono.

Wedyn, fe wnes i drefnu cyfieithiad Cymraeg, a phrawf ddarllen y Gymraeg yn erbyn y Saesneg gwreiddiol.

Elusen trafnidiaeth gynaliadwy genedlaethol y DU yw Sustrans.

What my clients say

Many thanks for your help and for doing such a great job in a short space of time.
(Llawer o ddiolch am eich help ac am wneud gwaith mor wych mewn amser mor fyr.)

Swyddog Datblygu Rhaglen ar gyfer Addysg a Phobl Ifanc

Turner, nofel, yn gweithio i’r awdur

Fe wnes i olygu copi nofel gyffro/arswyd a chynnig heriau beirniadol ar y gwaith.

Yn ogystal â thynnu sylw at wallau teipio ac ati, roedd yr awdur Karl Drinkwater eisiau i mi dynnu ei sylw at ffyrdd i wneud i’r testun lifo’n well. Roedd yn gwerthfawrogi fy sylwadau fel darllenydd yn ogystal â fel golygydd.

Mae Karl yn awdur ifanc cyffrous, ac fe gyhoeddodd Turner ar ei liwt ei hun ar Smashwords ac Amazon.