Sue Proof

Mae Sue Proof yn trawsnewid eich geiriau crai yn Saesneg clir a chywir, a gall hyn wella’ch delwedd.

Ers 2008 mae Sue Proof wedi trin dros 2.5 filiwn o eiriau Saesneg. Boed eich testun angen ei ailwampio’n sylweddol, neu angen dim mwy na mireinio terfynol, gall Sue eich helpu.

Pa wasanaeth fyddai orau?

Y nod yw galluogi pobl i ddarllen eich testun yn Saesneg a deall eich neges yn hawdd. Dydych chi ddim eisiau iddyn nhw ffwndro neu ddiflasu wrth ddarllen.

Pa wasanaeth sy’n gweddu orau i’ch prosiect?

Rhoi sglein terfynol ar eich geiriau

Tynnu testun ynghyd ar ffurf drafft

Cyflwyno testun gydag arddull penodol, e.e. byrrach, symlach, neu addas ar gyfer y we

Troi gwybodaeth grai yn destun rhesymegol a llyfn

Efallai y bydd gwahanol wasanaethau yn berthnasol yn ystod gwahanol gamau wrth ddatblygu eich testun.

Os nad ydych chi’n siŵr pa gam mae eich testun wedi’i gyrraedd, neu os hoffech wybod rhagor am ba wasanaeth sydd fwyaf priodol, gallwch daro golwg dros fy nhudalen gwasanaethau, codi’r ffôn neu anfon ebost ataf ac fe wna i fy ngorau i’ch helpu.

Byddwch yn cysylltu ag aelod proffesiynol o’r Chartered Institute of Editing and Proofreading (y Society for Editors and Proofreaders cynt); gallwch fod yn sicr mod i’n ymrwymedig i God Ymarfer y gymdeithas.

Prosiectau enghreifftiol

Dyma sut rydw i wedi helpu rhai cleientiaid gyda’u testunau. Roedden nhw ar wahanol gamau yn natblygiad eu gwaith, ac felly roedd angen gwahanol wasanaethau arnyn nhw.

Four Seasons: A Bangor Football Concerto yn gweithio i’r awdur

Dechreuodd y llyfr hwn fel cyfres o bostiau blog telynegol gyda rhyw arlliw hunan-fychanol yn perthyn iddynt.

Roedd yr awdur wedi casglu’r rhain ynghyd i greu cyfrol denau o 100 o dudalennau. Fe wnes i eu prawf ddarllen fel cyfanwaith, ac fe gyfrannodd hyn at gydlyniad y llyfr. Mae John yn gwneud cyfraniad o werthiant pob llyfr i ganolfan adnoddau a gwybodaeth iechyd meddwl Lôn Abaty Bangor.

What my clients say

Thank you so much for your work on 'Four Seasons', Sue. Your professionalism and meticulous attention to detail enabled me to release the book with the confidence that everything was as it should be. Rest assured that my latest efforts will soon be winging their way in your direction!
(Diolch yn fawr iawn am eich gwaith ar 'Four Seasons', Sue. Mae eich proffesiynoldeb a’ch sylw manwl i fanylion wedi fy ngalluogi i gyhoeddi’r llyfr yn hyderus fod popeth fel y dylai fod. Gallwch fod yn siŵr y bydd fy ymdrechion diweddaraf yn cael eu hanfon acw cyn bo hir!)

awdur

Adroddiad i Mantell Gwynedd

Fe wnes i olygu copi ar fersiwn Saesneg o adroddiad effaith gymdeithasol ar brosiect presgripsiwn cymdeithasol yng Ngwynedd.

Pwrpas yr adroddiad oedd cyfleu’r effaith a gafodd prosiect Cyswllt Cymunedol Arfon. Cynllun presgripsiwn cymdeithasol ydyw, sy’n cysylltu cleifion â ffynonellau cefnogaeth yn y gymuned. Gan fod angen anfon yr adroddiad at Lywodraeth Cymru, nod y cleient oedd ‘gwneud yn siŵr ei fod yn gywir’.

Mantell Gwynedd yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol yng Ngwynedd.

What my clients say

Thank you for all your work, all the notes were really clear and helpful, and thank you also for doing the work so promptly. {Diolch i chi am eich holl waith, roedd y nodiadau i gyd yn hynod o glir a defnyddiol, a diolch i chi hefyd am wneud y gwaith mor brydlon.}

Rheolowr Gwerth Cymedeithasol