Sue Proof

Mae Sue Proof yn trawsnewid eich geiriau crai yn Saesneg clir a chywir, a gall hyn wella’ch delwedd.

Ers 2008 mae Sue Proof wedi trin dros 2 filiwn o eiriau Saesneg. Boed eich testun angen ei ailwampio’n sylweddol, neu angen dim mwy na mireinio terfynol, gall Sue eich helpu.

Pa wasanaeth fyddai orau?

Y nod yw galluogi pobl i ddarllen eich testun a deall eich neges yn hawdd. Dydych chi ddim eisiau iddyn nhw ffwndro neu ddiflasu wrth ddarllen.

Pa wasanaeth sy’n gweddu orau i’ch prosiect?

Rhoi sglein terfynol ar eich geiriau

Tynnu testun ynghyd ar ffurf drafft

Cyflwyno testun gydag arddull penodol, e.e. byrrach, symlach, neu addas ar gyfer y we

Troi gwybodaeth grai yn destun rhesymegol a llyfn

Efallai y bydd gwahanol wasanaethau yn berthnasol yn ystod gwahanol gamau wrth ddatblygu eich testun.

Os nad ydych chi’n siŵr pa gam mae eich testun wedi’i gyrraedd, neu os hoffech wybod rhagor am ba wasanaeth sydd fwyaf priodol, gallwch daro golwg dros fy nhudalen gwasanaethau, codi’r ffôn neu anfon ebost ataf ac fe wna i fy ngorau i’ch helpu.

Byddwch yn cysylltu ag aelod lefel proffesiynol o’r Society for Editors and Proofreaders (SfEP); gallwch fod yn sicr mod i’n ymrwymedig i God Ymarfer y gymdeithas.

Prosiectau enghreifftiol

Dyma sut rydw i wedi helpu rhai cleientiaid gyda’u testunau. Roedden nhw ar wahanol gamau yn natblygiad eu gwaith, ac felly roedd angen gwahanol wasanaethau arnyn nhw.

The Shepherd War Poet, Gwasg Carreg Gwalch

Cyhoeddir y llyfr hwn yn 2017, gan mlynedd ar ôl marwolaeth ei destun: Hedd Wyn.

Mae’r llyfr hwn yn cynnwys cyflwyniad gan fardd cyfoes, amserlin bywgraffiadol, detholiad o gerddi Hedd Wyn gyda chyfieithiadau Saesneg, a diweddglo am sut mae cartref ei deulu yn cael ei gadw ar gyfer y genedl.

Fy nhasgau i oedd prawf ddarllen mân wallau ac ati, a golygu iaith y tri awdur gwahanol a gyfrannodd er mwyn sicrhau gwell darllenadwyedd. Mae fy nealltwriaeth o’r Gymraeg a Saesneg yn fy helpu i olygu testunau sydd wedi’u hysgrifennu gan awduron Cymraeg.

Adroddiad, Cymdeithas Tai Eryri

Lluniais adroddiad o ystadegau crai a chanlyniadau grŵp ffocws.

Roedd Cymdeithas Tai Eryri wedi casglu data ystadegol o’i stoc cartrefi ‘anodd eu gwresogi’ lle’r oedd pympiau gwres ffynhonnell aer a deunydd insiwleiddio wedi’u gosod. Cynhaliwyd grwpiau ffocws gyda’r tenantiaid hefyd.

Cefais fy nghomisiynu i ysgrifennu adroddiad drafft; y cleient oedd yn cwblhau fersiwn terfynol yr adroddiad 9,000 o eiriau.

Cymdeithas dai yng Ngwynedd ac Ynys Môn oedd Cymdeithas Tai Eryri; mae bellach yn rhan o Grŵp Cynefin.

What my clients say

Hoffwn ddiolch yn arw i Sue am y holl waith trwyadl a gwerthfawr mae hi wedi gwneud, ac rwyf yn sicr bydd yr adroddiad yn help mawr i ni.

Rheolydd Mentrau Cymuned